หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ทันสมัย
เอกสารต้นฉบับเป็นของ W3C และถือเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถอ่านประกอบเพื่อความถูกต้อง
Original Document Centering things

เว็บสไตล์ชีท
CSS ทิป & ทริค

(หน้านี้มีการใช้ CSS สไตล์ชีท)

การจัดบรรทัด

การจัดบล็อกแนวนอน

การจัดบล็อกแนวตั้ง

ตัวอย่าง

การจัดตำแหน่งไว้้กลางเอกสาร


การใช้ CSS เพื่อจัดตำแหน่งวัตถุไว้กลางเอกสาร มีสามแบบด้วยกัน:

การจัดบรรทัดตัวหนังสือไว้กลางเอกสาร

การจัดตำแหน่งวัตถุไว้กลางเอกสารที่ง่ายที่สุดคือ การจัดบรรทัดตัวหนังสือในย่อหน้าหรือบริเวณหัวเรื่อง โดยใช้คำสั่ง 'text-align' ใน CSS

P { text-align: center }
H2 { text-align: center }

คำสั่งนี้จะทำให้แต่ละบรรทัดใน ย่อหน้า และหัวเรื่อง (H2) อยู่กึ่งกลางระหว่างค่า margin ที่กำหนด ดังนี้:

บรรทัดในย่อหน้านี้อยู่กึ่งกลางระหว่างค่า margin ของย่อหน้า โดยใช้ค่า 'center' ใน CSS ของ property 'text-align'.

การจัดบล็อกตัวหนังสือหรือรูปไว้กลางเอกสารแนวนอน

บางครั้งเราอาจต้องการให้ตัวหนังสือหรือรูปภาพทั้งหมดในย่อหน้าอยู่กึ่งกลางของเอกสาร การจัดตัวหนังสือหรือรูปภาพเช่นนี้ สามารถทำได้โดยการกำหนดให้ส่วนที่ต้องการจัดเป็นบล็อก และให้ค่า margin ซ้าย ขวา มีค่าเท่ากันโดยใช้ค่า 'auto' ซึ่งการกำหนดบล็อกจำเป็นต้องให้ความกว้างของบล็อกมีค่าตายตัว เพื่อให้ CSS สามารถแบ่งค่าซ้าย ขวาให้เท่ากันได ้ดังตัวอย่าง:

P.blocktext {
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  width: 6em
}
...
<P class="blocktext">จะได้ผลดังนี้...

นี่เป็นตัวอย่างการจัดบล็อก ไว้กึ่งกลางเอกสาร ในตัวอย่างนี้ไม่ได้ ใช้การจัดบรรทัดแบงกึ่งกลาง (แต่ใช้ค่าชิดซ้าย) ต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้

วิธีนี้ยังใช้ได้กับการจัดรูปภาพไว้กลางเอกสารอีกด้วย: โดยกำหนดให้ภาพเป็นบล็อกและให้ใช้ margin เป็น auto ดังตัวอย่างด้านล่าง:

IMG.displayed {
  display: block;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto }
...
<IMG class="displayed" src="..." alt="...">

รูปการจัดภาพไว้กลางเอกสาร: some random image

การจัดบล็อกตัวหนังสือหรือรูปไว้กลางเอกสารแนวตั้ง

ใน CSS  2 ไม่มี property ช่วยจัดตำแน่งวัตถุไว้กลางเอกสารในแนวตั้ง อย่างไรก็ตามเราสามารถประยุกต์ property สองสามตัวร่วมกัน เพื่อช่วยจัดตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยสร้างคลาสคลุมวัตถุที่ต้องการและกำหนดให้บล็อกเป็นตาราง ซึ่งสามารถใช้สมบัติของตารางที่สามารถจัดวัตถุไว้กึ่งกลางเอกสารแนวตั้งได้

ตัวอย่างด้านล่างจะทำการจัดบล็อกย่อหน้าที่มีความสูงค่าหนึ่งไว้กลางเอกสารในแนวตั้ง ตัวอย่าง แสดงการจัดย่อหน้าและรูปไว้กลางเอกสารทั้งแนวตั้ง แนวนอนในหน้าต่างเบราเซอร์ โดยบล็อกดังกล่าวใช้ property absolute-position ที่มีความสูงเท่าหน้าต่าง

DIV.container {
  min-height: 10em;
  display: table-cell;
  vertical-align: middle }
...
<DIV class="container">
 <P>ย่อหน้านี้...
</DIV>

ย่อหน้านี้ถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางเอกสารในแนวตั้ง.

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
เขียนวันที่ 17 มกราคม 2001;
ปรับปรุงล่าสุด $วันที่: 2009/03/03 12:46:42 $ GMT