หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ทันสมัย
เอกสารต้นฉบับเป็นของ W3C และถือเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถอ่านประกอบเพื่อความถูกต้อง
Original Document Alternative style sheets

เว็บสไตล์ชีท
CSS ทิป & ทริค

(This page uses CSS style sheets)

การใช้สไตล์ชีทหลายชุดในหน้าเพจ

หน้าเอกสารเว็บเพจไม่จำเป็นต้องมีสไตล์ชีทเพียงอันเดียว ท่านสามารถกำหนดสไตล์ชีทใดเป็นสไตล์ชีทหลัก และเพิ่มสไ์ตล์ชีทอีกกี่อันก็ได้ เพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้งาน ในหน้าเอกสารนี้ ท่านจะเห็นว่ามีสไตล์ชีทที่ใช้คุมการแสดงหน้าเพจให้ผู้อ่านเลือกใช้หลายอันด้วยกัน   โดยมีการใช้สไตล์ชีทจาก  สไตล์์หลักของ W3C และสไตล์ชีทเพิ่มเติมอีกสองอันจากเว็บ (ผู้เขียน:David Baron)

ผู้อ่านสามารถเลือกใช้งานสไตล์ชีทที่ท่านสร้างไว้ได้โดยอาศัยคำสั่งในเมนูของเบราเซอร์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละเบราเซอร์ และอาจไม่สนับสนุนทุกเบราเซอร์ ใน Netscape 6 เมนูที่ใช้เลือกสไตล์ชีทจะอยู่ที่เมนู "View" -> "Use Stylesheet"

การเพิ่มสไตล์ชีท ทำได้โดยเพิ่ม element <LINK> ในส่วน header และเลือกใช้ attributes REL และ TITLE ให้ถูกต้อง ดังตัวอย่างด้านล่าง (ในตัวอย่างนี้ไม่ได้แสดงสไตล์ชีททั้งหมดที่ใช้ในหน้านี้ไว้ สำหรับสไตล์ชีททั้งหมดที่ใ้ช้ในหน้าเอกสารนี้ ท่านสามารถดูได้จาก source ของเอกสารนี้)

 <link rel="stylesheet"
  title="Gold (right, fixed) + navbar"
  href="../threepart-f.css">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Oldstyle"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Oldstyle">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Modernist"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Modernist">
 ...
 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Steely"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Steely">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Forest (by David Baron)"
  href="http://dbaron.org/style/forest">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Plain (by David Baron)"
  href="http://dbaron.org/style/plain">

หากมีลิ้งที่มีชื่อ TITLE เดียวกัน จะถูกนำมารวมเป็นสไตล์ชีทเดียวกันโดยอัตโนมัติ

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
เขียนวันที่ 17 มกราคม 2001;
ปรับปรุงล่าสุด $วันที่: 2009/12/15 21:24:29 $ GMT