HTML เว้นวรรค

การเว้นวรรคใน HTML ให้ใช้คำสั่ง  

    เว้นวรรค
  &lt; ใช้แทน < (less than)
  &gt; ใช้แทน > (greater than)
  &amp; ใช้แทน & (ampersand) 
 
รหัสใช้แทนอักขระพิเศษ ในภาษา HTML ใช้ประโยชน์สำหรับแทนตัวอักษรที่มีความหมายพิเศษ เช่น <, > การเว้นวรรค การใช้งานให้ใช้ Tag ข้างต้นในการแทนความหมาย


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!